Ny mobil logo mars 2019

Hjälp oss kräva en statlig haverikommisson för den sociala barnavården!

Den 15 juni 2021, tidigt på morgonen gick en liten pojke på 5 år, ensam ut genom grinden från det HVB-hem han bodde tillfälligt på. Platsen kostade kommunen drygt 12 000 kronor per dygn, men ändå hade man inte ens en barnsäker grind eller ens grundläggande barnsäkerhet såsom spärrar för fönster och barnsäkra lås. Den lille pojken drunknade och dog, och först flera timmar senare fann man honom, inte långt från hemmet. Tre år tidigare var min egen son placerad på samma boende. Han var lika gammal vid tillfället och hade samma behov av ständig tillsyn och starkt säkerhetstänk från omgivningen. Jag påtalade flera gånger att det var farligt att låta honom vistas där och att de behövde barnsäkra men istället för att sätta upp enkla barnspärrar eller billiga magnetlarm, så att det åtminstone hördes där dörrar och fönster öppnades, svarade man med att smutskasta mig och påstå absurda saker som det inte ens finns en tendens till sanning i. Min son hade tur och blev funnen i tid när han sprang iväg och han bor nu tryggt hemma igen men den fruktansvärda nyheten om den lille pojken som drunknade i Hagfors, grep mig så otroligt hårt. Det kunde varit precis lika gärna varit min son. Jag bestämde mig för att försöka göra något konkret för att hjälpa till att uppmärksamma några av de systemfel som lett fram till den här pojkens obeskrivligt tragiska död... // Malin Widerlöv, juli 2021

Varför behövs en statlig haverikommisson?

Det är inte vanligt att barn avlider till följd av vården de får genom socialtjänsten men dessto vanligare är det att deras föräldrar avlider till följd av det oerhörda övergrepp som begås i samband med socialtjänstens hantering av ärenden och den omänskliga process, fylld av allvarliga systemfel som omgärdar svensk barnavård. Och de familjer som inte drabbas av död pga socialtjänsten, drabbas ändå ofta av livslångt lidande och trauman. Det är vad forskningen visar och vad man redan vet om på Socialdepartementet. Det är nog nu! Staten behöver gå in och utreda på alla nivåer vad som händer och vilka åtgärder som måste till för att få stopp på det här. Juridiken är ett stort och sorgligt kapitel och de stora privata vårdjättarna, IVOs tandlösa inspektioner och den horribelt rättsosäkra processen som socialtjänsten tvingar in människor i, oftast fullständigt godtyckligt, måste ses över!

Havererat samhällstöd

Jag vill dela med mig av det jag har upptäckt genom de 20 år som jag varit djupt engagerad i frågan och jag behöver hjälp av alla er som berörs - både professionella yrkesverksamma inom barnpsykistrin, barnmedicinen, skolhälsovården, lärare, jurister, läkare, nämndemän, familjehemsföräldrar och föräldrar som har eller riskerar att få era barn omhändertagna av socialtjänsten.
Vi hoppas och tror att media vill bidra och inser att det är dags att sluta vara en del i tystnadskulturen.
Omställning av socialt arbete tar tid, och måste få göra det, så det är hög tid att skapa fler och hållbara strukturer för socialt arbete i Sverige.
Det finns flera tänkbara vägar ett gå och vi måste våga tala om det uppenbara - att det akuta och det förebyggnade sociala arbetet i Sverige har havererat.

Hjälp oss driva kravet på en statlig haverikommission av socialtjänstens barnavård!

Skriv under!

 • Natasja Lind • 11 oktober 2022 21:05:23
  För alla barns rättigheter att få va barn ❤️
 • Veronica Olsson • 10 oktober 2022 15:42:21
  ❤️ för våra barn
 • Amir Kamaly • 18 juni 2022 23:45:35
  Soc bryter mot FN barnkonvention, Föräldrabalken, mänskliga rättigheter och har en fel världsbild som skadar barnen och familjer.
 • Therese Gennestad • 17 juni 2022 08:55:45
  Det finns i nuläget inga större krav på kompetent personal innom socialtjänsten.
  Inte heller finns det några ordentliga riktlinjer som är lika i hela landet utan socialtjänsten jobbar lite som dom vill i de olika kommunerna.
  Socialtjänsten bör utredas GRUNDLIGT!!!
 • Lars Johansson • 16 juni 2022 07:17:06
  Vanvården av barn av myndigheterna borde vara en valfråga! Sverige bryter mot Barnkonventionen.
 • Ingela Feher • 16 juni 2022 00:50:21
  Mot bakgrund av vad som framkommit i både media, beslut och domar senaste tiden kring omfattande missförhållanden i verksamheter som ska värna de mest utsatta barnen stödjer jag begäran om en haverikommision. Även gällande rättvisa och likvärdighet bedömningar av olika typer av stöd till barn och vårdnashavare.
 • Niklas Persson • 13 juni 2022 19:50:42
  Det är ofattbart hur detta får lov att fortgå! Både Socialtjänst och Familjerätt ska utreda opartiskt. Istället väljer de ofta sida och bestämmer sig för en av föräldrarna. Vad den andre föräldern säger har ingen betydelse. De ofta falska påståendena kollas inte upp. Barn rivs utan anledning bort från sina kärleksfulla föräldrar. Barnen förlorar sin uppväxt tillsammans med sin ena förälder och tillhörande släkt. De åren kommer aldrig tillbaka även om barnen vänder tillbaka senare. Allt för ofta träffar barnen heller aldrig föräldern mer, då de manipulerats att tycka illa om föräldern.

  Det finns ingenstans att vända sig för att få hjälp. Tjänstemännen som begår dessa misstag (som blir övergrepp på barnen) behöver inte ta ansvar för följderna och besluten går inte att överklaga. Tingsrätten beslutar ofta enligt Familjerättens undermåliga utredning (ej evidensbaserad). Inte sällan hamnar barnen hos föräldern med minst omsorgsförmåga och barnens skolgång blir kraftigt försämrad.

  Förändring måste till!
 • Andreas larsson • 9 juni 2022 05:45:47
  Socialtjänstens utredningar är ofta förenklade och saknar både djup och komplett analys och tillämpning av känd forskning
 • Tobias eriksson • 8 juni 2022 19:07:35
  Kämpa för våra barn.
 • Björn Cedervall • 6 juni 2022 23:00:28
  Socialtjänsten har blivit organisation vars uppgift verkar vara att förstöra så många barns framtid som möjligt genom att skilja dem från sina tillräckligt bra föräldrar och andra anhöriga. Det handlar om systematiska brott mot ett flertal av Barnkonventionens artiklar - barnen hindras till ett meningsullt liv med båda sina tillräckligt bra föräldrar (undantaget sammanhang där det BEVISATS att övergrepp eller grav försumlighet skett, eller allvarliga missbruk förekommer). Att se sin ena förälder några gånger i månaden är inte familjeliv. Barn hindras från att kommunicera med sina älskade närstående. Barns släktidentitet förstörs (ibland hindras en förälder att tala sitt modersmål med barnet), barn hindras aktivt av Socialtjänsten från att kunna kommunicera med sin ena förälder (därför att Soc inte sätter ned foten mot den förälder som saboterar alla kontaktmöjligheter) osv. Ibland blockeras barnet, utan rimlig anledning, från båda sina tillräckligt bra föräldrar. Resultat: En hel drös med allvarliga skador och risker för barnet. Särskilt måste Socialtjänsten ta itu med föräldraalienation (parental alienation/PA): PA handlar om att den ena föräldern, genom en långvarig kampanj, förstör barnets relation med den andra föräldern. Strategin handlar om isolering och extrem informationskontroll - samma "filosofi" som kultledare och diktatorstyper använder. Dessa människor är experter på att ljuga och manipulera andra för att skaffa sig fördelar. PA-drivande föräldrar åstadkommer isoleringen, informationskontrollen och hjärntvätten av sina barn genom
  1. Smutskastning av den andra föräldern.
  2. Kontaktsabotage (blockering av fysiska möten, mobiltelefonsamtal, sms, mail osv).
  3. Förstörselse av allt positivt som den andra föräldern försöker göra för barnet - alltså förstörda budskap om kärlek och omtankte. Det förekommer att även Socialtjänstens handläggare hindrar föräldrar att uttrycka (t ex säga) att de älskar sina barn.
  4. Blockering av all information om barnet - den alienerade föräldern får inte veta hur det går för barnet i skolan, om sådant som rör barnets hälsa, vad barnet gör på fritiden osv (Budskap till barnet: "Se här hur din mamma/pappa aldrig bryr sig om dig")
  5. Tvingande kontroll (barnet törs inte visa den alienerande föräldern att det tycker om sin andra förälder - genom mer eller mindre outtalade hot tvingas barnet till underkastelse och till att ljuga mm).

  En förälder som håller på med detta älskar inte sitt barn. Barnet är bara en spelbricka som ska utnyttjas för egna syften.

  Det är en stor skam att många av socialtjänstens handläggare och även de i våra domstolar hjälper dessa pyskiskt sjuka föräldrar att förstöra barnens liv (svårt PA-drivande föräldrar har nästan alltid minst tre psykiatriska personlighetsstörningar kombinerade: Narcissistisk, Borderline samt sociopati - ibland några till). Utöver missade PA-fall förekommer många ytterst tveksamma LVU-placeringar. Samhällkostnaderna torde vara mycket stora - barnens förstörda liv kan knappast mätas i pengar. Betr. PA har jag haft kontakt med ca 165 vuxna från drabbade av vilka ca 135 är föräldrar. Av dessa utgör i sin tur ca 40 % drabbade mammor. Det är alltså helt fel att tro att det bara är pappor som drabbas. Den professionella litteraturen på området är numera mycket omfattande. Problemet är de inom Socialtjänst, psykiatrin och rättsväsendet inte läser om det här i sina egna facktidskrifter. Bland det värsta är alla de som tjänar pengar på att barns liv förstörs - antingen genom att vara passiva, eller att till och med hjälpa till. Det är t ex orimligt att föräldrar som friats från påståenden (som med all sannolikhet är falska) fortsatt ska betraktas som brottslingar, bli av med sina jobb, förlora sina hem och inte ens få ses av sina barn. Många av Socialtjänstens handläggare struntar fullständigt i fakta och bevis (de verkar inte ens förstå vad som menas med bevis) och ersätter detta med upplevelser, tro och "bedömningar". Det som för en handläggare bara var "en dag på jobbet" där han/hon gjorde några vårdslösa bedömningar (pga förståndshandikapp och okunnighet eller pga intellektuell ohederlighet) blir för barnen och den drabbade familjen en livslång tortyr. Många som vänt sig till Socialtjänsten har trott att de och barnen ska få ett stöd av dem men har istället utsatts för rena familjeterrorn. På det här sättet skapar Socialtjänsten ännu fler framtida sociala problem. Många av utredningarna är så tokiga att de vid Socialtjänsten inte ens förstår att de skador de läser av på barnen är sådana som de själva aktivt sett till att skapa.

  Socialtjänsten diskriminerar ofta och utan anledning mot allt möjligt som de inte gillar med den ena eller båda föräldrarna: Det kan vara kön, sexuell läggning, utländsk härkomst, entreprenörer, föräldrar med kreativa yrken (t ex inom kultursektorn), föräldrar med hög utbildning, föräldrar med låg utbildning, föräldrar som bor "på landet" osv. Vad det kokar ned till är diskriminering mot allt de inte "känner igen" - som upplevs som "annorlunda". Bland det värsta en förälder kan göra är att tala om för socialtjänstens handläggare att de bryter mot någon lag (vilket de ofta gör) - den föräldern blir nästan alltid bestraffad eller hotad (t ex med LVU-placering).

  Generellt verkar det vara så att när Socialtjänsten ska ta itu med något som har med barn att göra så kommer de ofta att göra avsevärt mer skada än nytta. Därför vore det i många sammanhang bättre (billigare!) för både barnen och samhället om de inte gjorde något alls.

  Betr. Morgan J. har han själv sagt att han inte tänker föra något för att sätta stopp för föräldraalienation. Det är särskilt märkligt eftersom han uppenbarligen inte vet vad det handlar om (att en förälder aktivt förstört sitt barns emotionella och kognitiva förmåga - återigen samma verktyg som kultledare hller på med - det blir lättare att manipulera och lura sina barn om deras tankar och känslor förstörs och/eller byts ut).

  Uppvuxen i Sverige och nu pensionerad så skäms jag över att det kunnat bli så här i Sverige. Om man håller på med barn och vuxna på det här sättet i diktaturstater kanske man kan "förstå" det men vårt land - som ska vara "världsbäst" (det är vi verkligen inte - skolan är en annan katastrof).
 • Mike Johnson • 4 juni 2022 17:58:10
  Bort med morgan Johansson nu och fram fmr en jämställd föräldra politik där barnets rätt och bästa på riktigt är i fokus. Vad fan håller sverige på med?
 • Annette Strömberg • 4 juni 2022 15:53:57
  Socialtjänsten förstör människors liv genom inkompetens och maktmissbruk. Lägg ner hela myndigheten för barnets bästa!
 • Madelaine Grimstedt • 15 april 2022 01:57:04
  Det är rättsosäkra.
 • Mackan • 7 mars 2022 20:02:16
  Sjukt samhälle
 • Eliasson Annelie • 7 mars 2022 08:57:58
  Förändringar behövs, socialtjänsten måste vara självkritiska för barnens bästa.

Berätta om dina egna erfarenheter!

Social omställning & hållbarhet med Mentzer & Widerlöv på Socialkraft