Ny mobil logo mars 2019

Ett resilient, motståndskraftigt samhälle vilar på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det sociala kapitalet och den "socialkraft" som finns där, måste lyftas fram och tas tillvara. Därför finns vi...

Det här har jag ägnat mig åt den sista tiden; IPAN Sweden 

Vi har en tydlig ståndpunkt och den är att så länge ett barn inte befinner sig en i akut överhängande fara att bli utsatt för våld eller övergrepp, mår barnet bäst av att vara i sin familj än vårdas någon annanstans.

Nollvision för separation*Återförening*Skadelindring*Eftervård

  • Barn som inte löper akut risk att utsättas för våld eller andra övergrepp mår bäst hos sin familj. Socialkraft arbetar aktivt för att främja frivilligt stöd i hemmet istället för att separera barnet från sin familj. Visionen är att alla barn får växa upp i en trygg hemmiljö utan avbrott och separation. 
  • De barn som trots allt förs bort från sitt hem, ska återförenas snabbt. Alla resurser kring barnet och föräldrarna ska målinriktat fokusera på trygg, varaktig återförening.
  • Under tiden barnet är omhändertaget ska socialtjänsten aktivt ansvara för skadelindring av separationen från sina anknytningspersoner, genom att aktivt arbeta för att barnet ska ha mycket tät kontakt med både föräldrar och barnets vanliga nätverk, mor- och farföräldrar, förskollärare, skolpersonal, vårdkontakter och kamrater och släkt och vänner. 
  • Alla barn och föräldrar som tvingats separera, ska erbjudas eftervård. Barn som vuxit upp i andras hem med skattefinansierade föräldrar, ska ha rätt till eftervård upp till 25 års ålder samt erbjudas särskilt stöd vid eget föräldraskap och familjebildning.