Ny mobil logo mars 2019

Ensam är inte stark - styrkan i gemenskap!

Myten om att föräldrar saknar barnperspektiv och att socialsekretare har det...

Vi anser att den här myten är farlig för barn och i förlängningen farlig för hela samhället. Hela upplägget kring hur vi organiserar och bedriver den sociala barnavården - allt från hanteringen av inkomna orosanmälningar till själva den juridiska processen kring SoL, LVU och beslutsprocesser kring umgängesbegräningar mm i socialnämnderna bygger på föreställningen att de barn som blivit aktuella i socialtjänsten skulle ha föräldrar som saknar barnperspektiv eller helt enkelt struntar i det och istället kör på utifrån egna egoistiska drivkrafter som krockar med barnets behov är inte bara helt absurd (om man verkigen tänker efter) utan lika falsk och påhittad som den är hela den sociala barnavårdens samstämmiga retorik.
Att bli förälder är för de flesta av oss den största händelsen i livet. Den bästa och det finaste vi har är våra barn. Vi vet när vi väntar barnet att något kan gå fel. Barnet kan födas för tidigt eller vara sjukt. Det kan bli skadat eller ha medfödda funktionshinder och ibland händer det att barn dör. Därför har vi noggranna kontroller på mödravården och vi oroar oss och vi försöker förbereda oss för det värsta samtidigt som vi vill vara ljuvligt lyckliga och bara drömma om en perfekt framtid med våra barn. Men aldrig någonsin tänker vi; tänk om socialtjänsten tar mina barn ifrån mig? Tänk om jag inte kommer duga som förälder, utan mina barn ska tilldelas andra föräldrar? Ändå händer detta varje dag i Sverige.
 
Vi kan ibland få läsa om människor som öppnar sina hem för andras barn, familjer som väljer att bli familjehem. Men vi läser sällan om de diskvalificerade föräldrarna, de som fått sina barn omhändertagna av socialnämnden. Hur har de det? Vad tänker de? Får de stöd på något vis?
 
Ingen förälder har ”rätt” till sina barn, men alla barn har rätt till sina föräldrar i den mån det är möjligt. Barnets trygghet och hälsa måste komma i första rummet. Så långt håller alla med...
 


"Socialtjänsten ger alltid stöd i hemmet, i de fall det är möjligt.."

Det är en vanlig föreställning att föräldrar som är aktuella på socialtjänsten, erbjuds stöd i hemmet och det är först i de fall ingenting hjälper, som man tvingas gripa in med LVU och placera barn utanför hemmet. Och de barn som placeras utanför hemmet enligt SoL, dvs "frivilligt", är de fall där föräldrarna själva inser att de inte räcker till utan förstår och håller med socialtjänsten att barnen far illa hemma.
Vi i Socialkraft har en helt annan bild av hur det kan gå till när barn inte längre får bo kvar hos sina föräldrar och syskon, när de förlorar all trygghet, sina kamrater och lärare i skolan, husdjur, sina saker, alla trygga röster, lukter och allt bekant och "hemma". Vi ser att socionomer idag har mycket få "verktyg" till förfogande för att komplettera och stötta upp i de familjer som behöver förebyggande stöd. Socialsekreterarna som utreder har dessutom ofta mycket kort yrkeserfarenhet vilket gör det mycket svårt för dem att avgöra vilket stöd och vilken form av insats som familjen behöver. Vår erfarnhet är att det oftare är ett förstahandsval att ta ifrån barnet hela dess familj och trygghet istället för att lösa de eventuella svagheter som finns.


"Socialtjänsten arbetar för att barnet ska kunna flytta tillbaka hem.."

En annan vanlig föreställning är att socialtjänsten arbetar på det viset som lagen säger att de ska. Vår lagstiftning grundar sig på forskning och kunskap kring barns behov och rättigheter. Sverige har dessutom antagit Barnkonventionen som lag men i verkligheten finns en förtvivlat stor diskrepans mellan lagen och lagstiftningens intention och det som många av våra familjer erfar. Vi anser att det blir ett ytterligare övergrepp att låtsas som om våra familjers verklighet inte existerar, att det är galenpannor och foliehattar som demonstrerar mot socialtjänsten och att det är rena lögner som sprids i sociala medier om familjer som far illa i mötet med socialtjänsten.
Vi vill därför berätta om de familjer som kontaktar Socialkraft.se och låta dem få komma till tals och att de även ska få möjlighet att ta del av andra människors erfarenheter, människor som har varit med om liknande saker. Vi hoppas att få prova vår "dialog-låda", ett koncept för brukarinflytande och en modell för att ta tillvara erfarenhetsbaserad kunskap. Vi kommer gärna och berättar om "Dialog-lådan" för de kommuner/verksamheter som är intresserade och kanske vågar prova.
 

Nollvision för separation*Återförening*Skadelindring*Eftervård
*Barn som inte löper akut risk att utsättas för våld eller andra svåra övergrepp mår bäst hos sin familj. Socialkraft arbetar aktivt för att främja frivilligt stöd i hemmet istället för att separera barnet från sin familj. Visionen är att alla barn får växa upp i en trygg hemmiljö utan avbrott och separation. 
*De barn som trots allt separeras från sitt hem, ska återförenas snabbt. Alla resurser kring barnet och föräldrarna ska målinriktat fokusera på trygg, varaktig återförening.
*Under tiden barnet är omhändertaget ska socialtjänsten aktivt ansvara för skadelindring av separationen från sina anknytningspersoner, genom att aktivt arbeta för att barnet ska ha tät kontakt med både föräldrar och barnets vanliga nätverk, mor- och farföräldrar, förskollärare, skolpersonal, vårdkontakter och kamrater och släkt och vänner. 
*Alla barn och föräldrar som tvingats separera, ska erbjudas eftervård. Barn som vuxit upp i andras hem med "skattefinansierade familje-relationer", ska ha rätt till eftervård upp till 25 års ålder samt erbjudas särskilt stöd vid eget föräldraskap och familjebildning.

Berätta om dina egna erfarenheter!

Social omställning & hållbarhet med Mentzer & Widerlöv på Socialkraft