Ny mobil logo mars 2019

2022 > 05

Jag läste i DN idag att man beslutat sig att utreda socialtjänsten för att den fungerar så dåligt. Spara de pengarna, det är för sent, för stora brister och för akut för att utredningar och reformationer ska kunna göra nödvändig skillnad. Den sociala barnavården är säkert nödvändig. Det är svårt att föreställa hur vårt svenska samhälle ska kunna skydda unga mot vanvård utan att involvera det offentliga. Det som däremot chockerar mig är hur tolerant (eller blint) hela samhället är gentemot de övergrepp och missförhållanden som råder inom den social barnavården. Allt från enskilda socialsekreterare som saknar både anständig nivå av medmänsklighet och är direkt olämpliga för yrket till en juridisk process som till väsentliga delar fallerar totalt pga systemfel. Det räcker inte med reformation, det är meningslöst att hoppas på förbättringar och utveckling av socionomprogrammen, det är kontraproduktivt med fler socionomer och det är en absurd tanke att höja statusen för socialarbetarna genom att legitimera dem. För att klara av de genomgripande förändringar som krävs för att oskadliggöra det i Sverige absolut största hotet mot demokrati och rättssäkerhet – socialtjänsten – krävs inget mindre än en statlig haverikommission. Inget mindre än en statlig haverikommission kan ge oss de nödvändiga svaren på hur i det kunde gå så här illa, i ett i övrigt hyfsat tryggt och demokratiskt land som Sverige..

Läs hela inlägget »

Sjukvården anmäler oro för att föräldern hittar på symtom ingen förstår orsaken till, man misstänker MBP, Munchaussen by proxy (en ovanlig och bisarr form av barnmisshandel där den ena eller bägge föräldrarna skadar barnen och sen söker vård för dessa "mystiska symptom". Socialtjänsten öppnar och gör en utredning, denna pågår i fyra månader. Ingen socionom har medicinsk kompetens och de kallar aldrig in någon annan profession för bedömning. I socialnämnden finns bara lekmän, allt från hantverkare och elektriker till politiskt engagerade överklasskvinnor som representerar sitt politiska parti i socialnämnden. De behöver alltså inte ens vara intresserade av socialpolitik eller social barnavård över huvud taget. Trots detta kan socialnämnden själva göra bedömningen att barnet behöver omhändertas och placeras i familjehem. Om föräldern bestrider detta, hamnar ärendet i domstol. Men domstolen kan inte bedöma huruvida socialtjänstens eller läkaren anklagelse är rätt eller rimlig eller om barnet skulle må bra av att separerar från sin familj, utan rätten kan endast ge svar på frågan; Ska vården bedrivas inom ramen för SoL, frivilligt, eller ska vården behöva bedrivas enligt LVU, med tvång? ”Barnets bästa” är inte ett självständigt rekvisit i rätten och det är alltså inte det som behandlas där heller.
Så kan alltså ett svårt sjukt barn med en ovanlig men odiagnostiserad sjukdom förlora, inte bara sin familj, sin trygghet och tillhörighet utan även förlora rätten till nödvändig vård! Och även om barnet placeras hos en aldrig så klok familjehemsförälder som direkt förstår att det verkligen finns sjukdom hos det här barnet och ser samma sak som den biologiska mamman också såg (det är oftast mamman som är den som blir anmäld), så riskerar familjehemmet att bli uppsagt om det kommer nya anmälningar från samma läkare eller om socialtjänsten anser att familjehemmet söker vård för ofta med ett barn som saknar diagnos. Vanligt är att sjuka barn omplaceras ofta eftersom de kan vara svåra att ta hand om. I första hand placeras barn som inte fungerar bra i familjehem på HVB-hem, ett modernare ord för ”barnhem”. På HVB-hem finns anställd personal, dvs inga ”föräldrar”, det är ingen annan än barnen själva som bor där, utan personalen arbetar där, det är en arbetsplats med avbytande personal dygnet runt, inget hem. Semestervikarier och människor som slutar och försvinner för gott ur barnens liv och även de andra barnen man bor med byts ut i en aldrig sinande ström. Barnet är hemlöst egentligen, inte bara "föräldraberövat". Ett HVB-hem kan vara en jättefin, nybyggd villa i ett mysigt villaområde med bara fyra barn eller så kan det vara ett fd sjukhem med långa korridorer och storkök och 17 barn. Funkar man inte där heller – det finns t ex krav på att det inte ska finnas låsta dörrar på ett HVB, utan barnet ständigt rymmer eller slåss för att barnet mår dåligt och har svårt att uttrycka sig, har ångest, kanske fysisk smärta men det är ingen som förstår och kan tolka barnet eftersom ingen känner det tillräckligt bra, då kan barnet istället bli placerad på en SiS-anstalt istället. Där finns fler resurser, det är låst och kanske "säkrare" och det är statligt drivet till skillnad från HVB som ofta är privat eller kommunalt. De som arbetar med barnen på SiS-hem har inte heller någon utbildning, även om dessa institutioner ofta önskar att de kunde rekrytera barnskötare och sådant men det är dåligt betalt, riktigt tuff arbetsmiljö rent psykiskt och ibland även farligt (starka ungdomar som slåss, blixtsnabbt kan någon råka få tag på en kniv eller kasta kokhett vatten på personal eller på andra barn) och dåliga arbetstider. Det är hög personalomsättning. Barnen på SiS eller HVB medicineras ofta med starka läkemedel och detta sker med tvång. Dvs varken föräldrarna eller barnet kan protestera ifall personalen och läkaren knuten till boendet anser att barnet ska medicineras.
Ibland kan även barn som tillhör LSS, en frivillig ”pluss-lag” (den tar alltså inte över andra lagar, utan är bara ett tillägg till de rättigheter man redan har i grunden enligt t ex SoL), kan bli placerade på dessa ställen och omvänt kan kommunen SoL-placera barn på ett LSS-boende.
Liten ordlista:
LVU -  att bli placerad med tvång.
SoL - att bli placerad frivilligt. Föräldrarna har kvar vårdnaden.
HVB - Hem för Vård- och Boende, allt ifrån en hemtrevlig villa till stora vårdkomplex.
SIS - Statens institutionstyrelse. En form av ungdomsfängelse kan man säga, statligt driven.

I Sverige finns barn från 9 år och uppåt placerade på SiS-anstalter runt om i landet men de flesta är ungdomar, tonåringar. Barn med sjukdomar och funktionshinder som är svårplacerade och vårdkrävande placeras alltså tillsamman med ungdomsbrottslingar, traumatiserade barn med självskadeproblem, barn som har mördat, barn som använder tung narkotika och rånar pensionärer, barn som våldfört sig sexuellt på andra, det är ensamkommande barn från krig och andra tragiska öden. Personalen har oftast ingen utbildning, åtminstone inte dem som verkligen arbetar mest med barnen men det finns ju professionella knutna till verksamheten, kuratorer (socionomer) och ibland även psykologer och andra.
Socialtjänsten, den verksamhet i kommunen som bedriver myndighetsutövning och det är avlönade tjänstemän som arbetar där. De tar emot alla orosanmälningar, de utreder barns behov, de föreslår vilka insatser en familj och ett barn ska ha och inte ha och de kan föreslå och ta initiativ till att socialnämndens politiker ska fatta beslut om LVU.
Socialnämnden, den nämnd i kommunen där våra folkvalda fritidspolitiker representanter från de olika partierna. Samtliga av dem som sitter i nämnden bor i samma kommun som den nämnden de sitter i ligger. De bor alltså i samma kommun som barnet som har LVU gör.

Läs hela inlägget »

SoL är en förkortning på Socialtjänst Lagen och det är en ”ramlag”, den är liksom ramar som kommunerna ska hålla sig inom. De har vissa skyldigheter att erbjuda kommunens invånare visst skydd och viss service. Men det är egentligen bara två saker i SoL som går att överklaga i de fall man inte får beviljat den man sökt, och det är ekonomiskt bistånd (dvs socialbidrag) samt äldrevård. I alla andra fall, t ex om man ansöker om hjälp för att bryta missbruk eller behöver stöd i sitt föräldraskap eller liknande, går inte att överklaga om man är missnöjd.
LVU, Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, är en tvångslag. Dvs att om en minderårig (under 18 eller i vissa fall 21 år) har beslut enligt LVU, så är det ett juridiskt, tvingande beslut. Det är ett mycket skarp intrång i den enskildes integritet och ska behandlas med stor försiktighet och respekt. LVU kan fattas på två olika grunder, antingen på grund av ”miljöskäl”, dvs barnets vårdnadshavare kan inte tillgodose barnets behov eller på skäl som grundar sig på att den unge har så grava problem själv att vårdnadshavare inte själva kan hantera den unge utan myndigheter måste gripa in. Ett sådant skäl kan vara en ungdom som begår brott eller skadar sig själv, kanske behöver vårdas med tvång pga anorexia eller på ett HVB-hem pga missbruk.
När ett barn är placerat i familjehem kan det vara placerat med vårdnadshavaren samtycke och då kan barnet placeras inom ramen för SoL. Detta kallas i dagligt tal ofta för en ”Solplacering” och är den vanligaste formen av insats. I dessa fall finns inga domstolsbeslut utan socialnämnden beslutar själva om en sån här placering. Föräldrarna till ett barn kan ha drabbats av allvarlig sjukdom och barnet behöver bo hos en släkting under längre tid och kan då vara placerad enligt SoL under den tiden som föräldrarna får vård och rehabiliteras efter en bilolycka t ex. Släktingen får då möjlighet att få viss ekonomisk ersättning för barnet under tiden det bor där och kan smidigt gå in och ta över föräldrarollen, t ex kunna gå med barnet till läkarundersökningar, föräldramöten och liknande. När föräldrarna sedan blir friska och barnet ska hem igen, krävs inga formella domstolsbeslut då heller, utan socialnämnden beslutar självständigt när placeringen ska upphöra och under hela tiden är barnets biologiska föräldrar vårdnadshavare och har rätt att påverka allt som rör barnet. Vart barnet ska gå i skolan eller när det ska flytta hem. Självklart är det den som utses som familjehem som bestämmer över allt i vardagen, den är ju förälderns ställföreträdare, och beslutar om tiderna för läggdags, veckopeng och fritidsaktiviteter. Socialtjänstens handläggare är behjälpliga i stöd och kommunikation mellan barnet, familjehem och de biologiska föräldrarna och kan erbjuda råd och stöd, ibland utbildning och handledning till familjehemmet. Barnet har alltid en helt egen socialsekreterare (det är samma sak som handläggare men kommunerna kallar det olika. Gemensamt är att de alltid är utbildade socionomer), som ska vara lyhörd och lyssna på barnet och ta tillvara barnets åsikter och behov.
I verkligheten är det oftare så att även barnet formellt är Sol-placerat, alltså med samtycke och frivilligt, så är det under hot om LVU och tvång som socialtjänsten styr placering. T ex kan socialtjänsten säga ja till att ta hand om barnet medan föräldrarna vårdas och rehabiliteras efter en olycka t ex, men samtidigt säga nej till att barnet får bo hos den släkting som barnet och föräldrarna önskar. Istället placerar socialtjänsten barnet i ett av dem utrett och godkänt, men för barnet främmande, familjehem. 
Om föräldrarna protesterar och säger att det inte är barnets bästa att bli placerad hos främmande människor, kanske geografiskt avlägset från skolan och kamraterna, så blir det antingen ett LVU eller så går föräldrarna med på socialtjänstens förslag, för att man är rädd för rättegång och LVU. Så föräldrarna samtycker till vård men egentligen inte till innehållet i vården. De hade önskat att vården var utformad på ett annat vis, i det här fallet en släktingplacering på hemmaplan istället för hos en främmande familj i en annan kommun med skolbyte och annat som följd. Min absoluta erfarenhet är att det nästan alltid ser ut på det här viset, att ”frivilligheten” egentligen är påtvingad och att vårdnadshavarna egentligen inte samtycker fullt ut till vården, utan bara delvis.
Det är alltid socialtjänsten, dvs socionomer eller den verksamhet som socialtjänsten anlitar, (privata vårdhem) som gör själva utredningen och bedömningen (det är egentligen olagligt att en kommun lejer bort "myndighetsutövning" till någon privat verksamhet men i praktiken är det vanligt att det sker). Det är tjänstemän som möter föräldrar och barn men rent formellt är det politiker, dvs socialnämnden i kommunen som är de som placerar ett barn. Det är också nämnden vs föräldrarna som möter varandra i rätten i de fall det handlar om LVU-mål. Socialnämnden kan, i teorin, fatta beslut som går tvärtemot vad socialtjänsten föreslår (det hände mig en gång) men detta är så extremt ovanligt att man inte behöver tänka på det. Så egentligen kan man säga att det är social-tjänsten, dvs anställda tjänstemän, som omhändertar barnen men ska man vara juridiskt korrekt är det social-nämnden som tar över vårdnaden om barn som har LVU.
Forskning visar tydligt att socialnämnden är urusla vårdnadshavare och statistiskt sett det går mycket illa för barn som vuxit upp i familjehem. De flesta har ju dock på papperet fortfarande sina föräldrar som vårdnadshavare, så det syns inte så tydligt i statistiken som man kunde önskat. Men kort och gott kan man korrekt påstå att om vårdnadshavare gav omsorg med samma dåliga kvalité som socialnämnden, skulle de mista vårdnaden direkt. Tyvärr kan man inte omhänderta barn från socialnämnden utan vanvården av svenska barn fortsätter, år efter år, trots larmrapport efter larmrapport…
Gällande barnets rätt till umgänge med sina föräldrar och biologiskt nätverk påverkas absolut inte negativt om det är ett LVU snarare än ett SoL, tvärtom i så fall. Socialtjänsten älskar att "hota med" LVU men det ska man inte vara rädd för som förälder. SoL innebär ofta i praktiken att socialtjänsten tvingar barn att separeras från sin familj på tvivelaktiga grunder och utan att det finns någon juridisk insyn. Barnen är helt rättslösa och föräldrarna också.

Läs hela inlägget »